Tasavvuf Klasikleri

Şifâ-i Şerif; gönüllerde Peygamber sevgisini tutuşturmak, O’nu bütün yönleriyle tanıtıp anlatmak ve Müslümanlara, Sultân-ı Enbiyâ’nın haklarını savunmayı öğretmek maksadıyla yaklaşık 9 asır önce Endülüslü tanınmış alim Kâdî İyâz tarafından kaleme alınmış

Devamı

Şifa-i Şerif Şerhi (3 Cilt - Deri Cilt)
€45,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stoklar tükendi

İmâm-ı Rabbânî hz. doğumu, hayatı, tahsili, hocaları, yaşadığı dönem, verdiği mücadele, genel olarak görüşleri, şahsiyeti ve eserleri hakkında, eserin başında yer alan İmâm-ı Rabbânî'nin Hayatı, Şahsiyeti ve Görüşleri bölümünde ayrıntılı bilgi verilmiştir

Devamı

Mektubatı Rabbani (3 Cilt)
€57,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Mevlana'nın dünyanın dört bir yanına dağılan bahsettikleri ile insanların ufkunu açan Mesnevi'ye merhum Tahir'ül Mevlevi kadar güzel yaklaşan ve anlatan olmamıştır.

Devamı

Mesnevi Şerhi (10 Cilt) Tahirü'l Mevlevi
€228,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Kimyâ-yı Saâdet; akaidden fıkha, tasavvuftan adab-ı muaşerete kadar pek çok konuyu ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler ve selef-i salihinin sözleriyle ele alıyor.

Devamı

ABİDLER YOLU İmam Gazali’ nin, Ihyâü Ulûmi’d-Dîn adlı eserinden sonra kaleme aldığı bilinen en son eseri Minhâcü’l-Âbidîn’dir. Bu eser Cennete Doğru Yedi Geçit adıyla tercüme edildi. İmam Gazali bu eserinde Allah’a kulluk eden bir insanın geçmesi gereken

Devamı

Gazali Klasikleri Seti 3 Kitap
€39,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

GAVS-İ BİLVANİSİ HAYATI Gavs-ul Azam Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni (kuddise sırruhu)

Devamı

Gavsı Bilvanisi Hayatı
€5,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Bu kitap hadis-i kudsîden, mukaddes vahiylerden, sırr-ı sübhânîden, sırların bilgisinden ve nur-ı rabbânîden olusmaktadır.

Devamı

Envarül-Aşıkin
€14,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stoklar tükendi

Bu eser, tasavvufa dairdir. İçindekiler de tasavvufu sözde değil, özde yaşayanlardır. Bunların her biri, İslâm âleminin yetiştirdiği nadide çiçeklerdir. Koklamasını bilmek gerek.

Devamı

Et-Tarikatü'l-Muhammediyye din, ahlak ve tasavvuf konularıyla ilgili çok tanınmış Arapça bir eserdir. Yazılışından günümüze kadar toplumumuzda bir başucu kitabı olarak okunmuş, okutulmuştur.

Devamı

Tarikat-ı Muhammediye
€15,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Bu veciz eser, nefsimizi daha iyi tanımamıza, nefsimizin ayıp, kusur ve hastalıklarını görmemize ve gösterdiği tedavi yollarıyla da bunlardan kurtulmamıza vesile olması için hazırlanmış müstesna eserlerden biri.

Devamı

Nefis Kusurları ve Tedavileri
€5,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Halidîliğin en temel eserlerinden biri ve kendisinden sonra yazılmış bütün Halidî adap kitaplarının kaynak eseri olan Nakşibendî Âdabı-Behcetü’s-Seniyye, Mevlana Halid-i Bağdadî (kuddise sırruhû) hazretlerinin halifesi Muhammed Hânî (kuddise sırruhû) hazr

Devamı

Behcetüs Seniyye - Ciltli | Muhammed B.Abdullah Hani
€12,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Tasavvufî ve ahlâkî bilgiler, umumiyetle menkıbeler biçiminde sade, anlaşılır ve beliğ bir şekilde ifade edilmiştir.

Devamı

Tezkiretül Evliya
€18,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stoklar tükendi

Büyük İslâm âlimi İmam Gazâlî’nin, İhyâü Ulûmi’d-Dîn adlı eserinden sonra kaleme aldığı bilinen en son eseri Minhâcü’l-Âbidîn’dir.

Devamı

Abidler Yolu
€11,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Bu eser iman, İslâm, ihsan ve tasavvuf konuları hakkında bilgiler veriyor.

Devamı

Ehl-i Tasavvuf
€7,50 €9,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

İbn Arabî'nin, en somut biçiminden en soyut biçimine kadar, aşkı bütün yönleriyle ortaya koyduğu bu kitap, sizi sevginin rûhânî ve ilâhî boyutlarına götürecek.

Devamı

İlahi Aşk I İbn Arabî
€6,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Bu değerli kitap, kalplerimizi ıslah edip nefislerimizi kötü ahlâktan arındırarak orada Allah sevgisini yeşertebilecek; ruhumuza, kalbimize ve aklımıza hitap ederek, hastalıklara ilaç olabilecek veciz öğütlerden ve misallerden oluşuyor.

Devamı

Hikmet Tacı | Tacül Arus
€4,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Kurtuluş Vesilesi, Günlük Vazifeler, Yeme İçme Âdabı, Evliliğin Hüküm ve Hikmetleri ve Kazanç Yolları adlı beş kitabın bir araya getirildiği 3. Cilt Semerkand Yayınları’nda…

Devamı

İhya-u Ulumiddin 3.Cilt | İmam Gazali
€15,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Değerli eser, rabıtayı bid’at kabul eden ve bu uygulamanın dinen caiz olmadığını iddia eden kimselere karşı bir cevap mahiyetindedir.

Devamı

Halidi Yolunda Rabıta
€5,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

İslâm tasavvuf ve tefekkür târihinin en mühim eserlerinden biri olan Fusûsu l-Hikem in, M. E. Bakanlığı tarafından basılmış bir tercümesi vardır.

Devamı

Fususul Hikem Tercüme ve Şerhi 4 Cilt Takım
€50,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stoklar tükendi

Eserde geçen kıssaların kaynakları belirtilmiş, ima edilen ve açıklanan konuların Kur'an-ı Kerim'deki ve diğer büyük kitaplardaki yeri gösterilmiştir.

Devamı

‘Berika’ Muhammedî yolun temel konularını hem zahirî ilmin ihtiyaç duyduğu açıklıkta ele alıyor, hem de bu gerçeklerin kalbî ve derûni köklerine vukufiyetle eğiliyor.Sadece akla değil, akılla birlikte kalbe: yüreklerin derinliklerine sesleniyor. Çünkü

Devamı

Berika - Tarikat-ı Muhammediyye Şerhi (5 Cilt Takım)
€75,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Bu risalede Allah Resûlü’ne ittiba, Kur’ân-ı Kerîm okumanın edepleri, dünya sevgisinden kurtulmanın gerekliliği, velilerle ünsiyet kurmanın önemi gibi konular işlenmiştir.

Devamı

Hüseyin Okurun özenle tercüme ettiği, hadis-i şeriflerin tahriçlerini yaptığı ve gerekli dipnotları eklediği Tenbîhül-Gafilîni tam metin olarak, iki cilt halinde siz değerli okurlarımızın beğenisine sunuyoruz.

Devamı

Tenbihül Gafilin 2 Cilt
€24,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

İman, amel ve tasavvuftan (ahlak) bahseder. İhya'nın Farsçaya yapılmış kısa bir tercümesi mahiyetindedir

Devamı

Kimya-i Saadet (Mutluluk Hazinesi)
€22,00 €25,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta
Biz bu web sitesini daha iyi hale getirmek için bilgisayarınızda tanımlama bilgileri yerleştirmek istiyorum. Bu iyi mi? Evet Hayır Çerezler hakkında daha fazla »