medeniyet tasavvuru okulu

Listede Türk ve Dünya Edebiyatı'nın önemli yazarları yer alıyor. Öncü kuşak için mutlaka okunması gereken bu değerli eserlerin tamamını semerkandonline.de adresimizden inceleyip temin edeblirsiniz.

100 KİTAP LİSTESİ

BİRİNCİ AŞAMA: DERT SAHİBİ

1-İslam'ın Dirilişi-Sezai Karakoç.

2-İnsanlığın Dirilişi-Sezai Karakoç (Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).

3-Diriliş Neslinin Amentüsü-Sezai Karakoç.

4-Yitik Cennet-Sezai Karakoç.

5-İdeolocya Örgüsü-Necip Fazıl Kısakürek.

6-Lem'alar-Bediüzzaman Said Nursî.

7-Bu Ülke-Cemil Meriç (Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).

8-Beş Şehir-Ahmet Hamdi Tanpınar-(Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).

9-Yaşamak-Cahit Zarifoğlu (Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).

10-İnsanlığın Medeniyet Destanı-Roger Garaudy.

11-Gül Yetiştiren Adam-(Anlatı) Rasim Özdenören

12-Yoksulluk İçimizde-(Hikâye) Mustafa Kutlu.

13-Ya Tahammül Ya Sefer-(Hikâye) Mustafa Kutlu.

14-14-Bu Böyledir-(Hikâye) Mustafa Kutlu.

15-Sır-(Hikâye) Mustafa Kutlu.

16-Uzun Hikâye-(Hikâye) Mustafa Kutlu.

17-Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler-Rasim Özdenören.

18-Üç Zor Mesele-İsmet Özel.

19-İslâm'ın Vadettikleri-Roger Garaudy.

20-Doğu ve Batı Arasında İslâm-Aliya İzzetbegoviç.

İKİNCİ AŞAMA: DERS (USÛL)

21-Okulsuz Toplum-Ivan Illich.

22-Türkiye'nin Maarif Davası-Nurettin Topçu.

23-İslâm Kültür Atlası-İsmail Faruki- (“Rehber” kitap bu: Liste bitince 2. kez okunacak)

24-İslâm Tarihi-3 cilt-Filibeli Ahmet Hilmi ve Ziya Nur Aksun.

25-Kur'ân-ı Kerîm Işığında Hz. Muhammed Mustafa (sav)-2 cilt-Osman Nuri Topbaş.

26-Mızraklı İlmihal.

27-27-Komünist Manifesto-Marx & Engels.

28-İlm-i Hâl-S. Ahmet Arvâsî.

29-Tefsir Usûlü ve Tarihi-Ömer Çelik.

30-Sünneti Anlamada Yöntem-Yusuf el-Karadavî.

31-Çöle İnen Nur-Necip Fazıl Kısakürek.

32-Fıkıh Usûlü-Vehbi Zuhayli.

33-Tasavvuf-William Chittick.

34-34-Kelâma Giriş-U. Murat Kılavuz-A. Saim Kılavuz.

35-İslâm'ın Vizyonu-William Chittick.

36-Yoldaki İşaretler-Seyyid Kutup.

37-İslâm Düşüncesi-Muhammed İkbal.

38-40-Çağ ve İlham-I-II-III-Sezai Karakoç.

İKİNCİ AŞAMA REFERANS KİTAPLARI

1-Kur’ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm-3 cilt-Hasan Basri Çantay.

2-Riyâzü’s-Sâlihîn-3 cilt-İmam Nevevî.

3-Büyük İslâm İlmihâli-Ömer Nasuhi Bilmen.

BAŞVURULACAK-SÖZLÜKLER

1-Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat-Ferit Devellioğlu.

2-Misalli Türkçe Sözlük-Ayverdi-3 cilt.

3-3-Büyük Türkçe Sözlük-Mehmet Doğan.

BAŞVURULACAK-KAVRAM-TERİM SÖZLÜKLERİ

1-Kur’ân Sözlüğü-John Penrice.

2-Kur’ân Terimleri Sözlüğü-Mukatil b. Süleyman.

3-Arap Dili’nde ve Kur’ân’da Farklar Sözlüğü-Ebû Hilâl el-Askerî.

4-Kelimeler Arasındaki Farklar-İsmail Hakkı Bursevî.

5-Tarifat-Cürcanî.

6-Müfredat-Kur’ân Istılahları Sözlüğü-Râğıb el-Isfehânî.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA: TARİH, MEDENİYETLER TARİHİ VE TARİH FELSEFESİ

41-Tarih Hırsızlığı-Jack Goody.

42-Şarkiyatçılık-Edward Said.

43-Küresel Çağda Tarih Yazmak-Lynn Hunt.

44-Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek-Marshall Hodgson.

45-Dünya Tarihi-William McNeill.

46-Uygarlıkların Grameri-Fernand Braudel.

47-47-Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefeleri-Pitirim Sorokin.

48-49-Tarih Bilinci-Arnold Toynbee-2 cilt.

50-İslâm Medeniyeti Tarihi-Wilhelm Barthold, Mehmet Fuad Köprülü.

51-53-İslâm’ın Serüveni-Marshall Hodgson-3 cilt.

54-Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi-Osman Turan.

55-Zihniyet ve Din-Sabri Ülgener.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA REFERANS KİTAPLAR

1-Türk Tarih Deyimleri Sözlüğü-Zeki Pakalın-3 cilt.

ROMAN VE TARİH ANLATILARI

1-Devlet Ana-Kemal Tahir-Roman.

2-Osmancık-Tarık Buğra-Roman.

3-Yaban-Yakup Kadri Karaosmanoğlu-Roman.

4-Çankaya-Falih Rıfkı Atay-Yakın Tarih Anlatısı.

5-Fatih-Harbiye-Peyami Safa-Roman.

6-Huzur-Ahmet Hamdi Tanpınar-Roman.

DÖRDÜNCÜ AŞAMA:

MODERN DÜNYANIN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI, MODERNİTENİN YOL AÇTIĞI TEMEL

SORUNLARI, GELENEKSEL PARADİSYONEL EKOL ÜZERİNDEN TARTIŞILDIĞI BÖLÜM

56-Modern Dünyanın Bunalımı-Rene Guenon.

57-Hikmetin Yapıtaşları: Felsefeye Giriş-Douglas J. Soccio.

58-Avrupa Düşüncesinin Serüveni-Jaqueline Russ.

59-Batı Düşüncesi Tarihi-Richard Tarnas-2 cilt.

60-Sosyolojik Düşünce Geleneği-Robert Nisbet.

61-Siyasî Felsefenin Büyük Düşünürleri-William Ebenstein-(Çev.: İsmet Özel)

62-İnsanın Durumu-Lewis Mumford.

63-İslâm Düşüncesinde İlimlerin Tasnifi-Osman Bakar.

64-Hilal Doğarken-Ziyaüddin Serdar.

65-Fıkıh Usûlünün Mahiyeti ve Gayesi-A. Cüneyd Köksal.

66-Varolmanın Boyutları-William Chittick.

67-İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler-M. Cüneyt Kaya-edisyon.

68-İslâm Düşüncesi Tarihi-M. Şerif-2 cilt.

69-69-Türkiye’nin Çağdaş Düşünce Tarihi-Hilmi Ziya Ülken.

70-Edebiyat Yazıları-1-2-Sezai Karakoç.

71-Kırk Ambar-Cemil Meriç.

72-Yaşadığım Gibi-Ahmet Hamdi Tanpınar.

73-Sanatın Öyküsü-Ernst Gombrich.

74-Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi-Larry Shiner.

75-Sanat Tarihinin Tarihi-Vernon Hyde Minor.

76-Aşk Estetiği-Beşir Ayvazoğlu.

77-İslâm Sanatı: Dil ve Anlam-Titus Burkhardt.

78-İslâm’da Şehir ve Mimari-Turgut Cansever.

79-Gözün Vicdanı: Kentin Tasarımı ve Toplumsal Yaşam-Richard Sennett.

80-Sinemanın Hakikati-1. Cilt ve Hakikatin Sineması-2. Cilt-Enver Gülşen.

DÖRDÜNCÜ AŞAMA REFERANS KİTAPLARI

1-Felsefe Sözlüğü-Ahmet Cevizci.

2-İslâm Düşünce Atlası-İbrahim Halil Üçer-3 Cilt.

ROMANLAR

1-Vadideki Zambak-Balzac.

2-Donkişot-Cervantes.

3-İlâhî Komedya-Dante.

4-4-Suç ve Ceza-Dostoyevski.

5-Karamazof Kardeşler-Dostoyevski.

6-Değişim-Kafka.

7-Niteliksiz Adam-4 cilt-Robert Musil.

BEŞİNCİ AŞAMA

75-Konfüçyüs-Konuşmalar / Analektler (Çev. Murat Karlıdağ)

76-Eflatun-Devlet.

77-Aristo-Nikomakhos’a Etik; Politika, Poetika; Metafizik; Ruh Üzerine (Çev. Ömer Aygün,

Grekçe Metinle Birlikte)

78-Aziz Augustine-İtiraflar.

79-Descartes-Meditasyonlar; Metot Üzerine Düşünme.

80-80-Spinoza-Teolojik-Politik inceleme; Etika.

81-John Locke-Yönetim Üzerine İki İnceleme.

82-David Hume-İnsanın Anlama Yetisi Üzerime Bir Soruşturma.

83-Kant-Saf Aklın Kritiği; Pratik Aklın Kritiği; Yargı Gücünün Krtiği.

84-Hegel-Tarih Felsefesi; Estetik.

85-Nietzsche-Deccal (Çev. Yusuf Kaplan); Putların Alacakaranlığında (Çev. Yusuf Kaplan); İyinin

ve Kötünün Ötesinde (Çev. Mustafa Tüzel)

86-86-Heidegger-Varlık ve Zaman (Çev. Kaan Ökten)

87-Şehristânî-Milel ve Nihal (Arapça Metinle Birlikte)

88-Mâtüridiye Akaidi-Nûreddin es-Sâbûnî.

89-İmamı Azam-Fıkh-ı Ekber; Âlim ve Müteallim.

90-Fârâbî-Harfler Kitabı (Çev. Ömer Türker) (Arapça Metinle Birlikte); İlimlerin Sayımı;

Medinetü’l-Fazıla (Çev. İdeal Devlet)

91-İbn Sina-İşaretler ve Tenbihatlar.

92-Gazâlî-Bilgi, Varlık, Yol (Çev. Asım Cüneyd Köksal)-(3 kurucu risale bşr arada)

Mustesfa (Fıkıh Usûlü’nün kurucu metinlerinden; Çev. Yunus Apaydın)

Tehafütü’l-Felâsife (Çev. Mahmud Kaya)

93-İbn Rüşd-Tehafütü’t-Tehafüt, Faslu’l-Makal.

94-İmam Kuşeyrî-Kuşeyrî Risalesi.

95-95-İbn Arabî-Füsûsu’l-Hikem, (Ekrem Demirli tercümesi ve şerhi)

96-İbn Haldun-Mukaddime (Çev. Süleyman Uludağ)

97-Cürcânî-Şerhu’l-Mevâkıf (Arapça Metinle Birlikte)

98-Yusuf Has Hâcib-Kutadgu Bilig.

99-Ahmed Yesevî-Divân-ı Hikmet ve Yunus Emre-Yunus Emre Divanı.

100-Mevlânâ Celaleddin Rûmî-Mesnevî.

BEŞİNCİ AŞAMA REFERANS KİTAPLARI

1-Hak Dini, Kur’ân Dili / Elmalılı Tefsiri- Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır-(9 cilt)

2-Keşşaf Tefsiri-Zemahşerî (4 cilt)- (Arapça Metinle Birlikte)

3-Gazâlî-İhya-u Ulûmu’d-Dîn.

4-İmam Rabbânî-Mektûbat-3 Cilt.

5-Şeyh Galip-Hüsn ü Aşk.

Filibeli Ahmed Hilmi-A’mak-ı Hayal.

İdeolocya Örgüsü
Bu eser, benim bütün varlığım, vücut hikmetim, her şeyim... Ben, arının peteğini hendesele...
€10,00 Vergi dahil
€9,35 Vergi hariç
* Kargo hariç
Not available

Üç Zor Mesele
İsmet Özel'in Üç Mesele ve Zor Zamanda Konuşmak kitapları yeni ve uzun bir dibace ile bir arad...
€9,00 Vergi dahil
€8,41 Vergi hariç
* Kargo hariç
Available

Modern Ortadoğu Tarihi
Dünyanın Kalbi Ortadoğu'nun Tarihi!...
€20,00 Vergi dahil
€18,69 Vergi hariç
* Kargo hariç
Available

Diriliş Neslinin Amentüsü
Diriliş Neslinin Amentüsü...
€3,00 Vergi dahil
€2,80 Vergi hariç
* Kargo hariç
Not available

İnsanlığın Dirilişi
Bu kitabı oluşturan yazılar, Edebiyat başlıklı yazıya kadar 1974-1975 yıllarında Aylık Dir...
€5,99 Vergi dahil
€5,60 Vergi hariç
* Kargo hariç
Available

Yitik Cennet
Bu kitap, Eylül 1974'ten Ocak 1976'ya kadar Aylık Diriliş Dergisi'nde, 21 Haziran 1976-14 Ekim 19...
€6,00 Vergi dahil
€5,61 Vergi hariç
* Kargo hariç
Available

İslam'ın Dirilişi
İslam'ın Dirilişi...
€3,00 Vergi dahil
€2,80 Vergi hariç
* Kargo hariç
Not available

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler
...
€5,00 Vergi dahil
€4,67 Vergi hariç
* Kargo hariç
Available

Yaşamak
Cahit Zarifoğlu’nun şiiri bunca anlaşılmaz, kapalı ya da zor anlaşılır bulunmasına rağme...
€9,00 Vergi dahil
€8,41 Vergi hariç
* Kargo hariç
Available

İlmihal 1 ve 2.Cilt
Kısaca "davranış bilgisi" demek olan "ilmihal”; Rabbine, kendine ve içinde yaşadığı toplum...
€30,00 Vergi dahil
€28,04 Vergi hariç
* Kargo hariç
Not available

Tefsire Giriş
Tefsire Giriş başlıklı bu eser, esasen bir taraftan geçmişten bugüne Kur’an tefsiriyle ilgi...
€6,00 Vergi dahil
€5,61 Vergi hariç
* Kargo hariç
Available

Kurana Giriş
...
€6,00 Vergi dahil
€5,61 Vergi hariç
* Kargo hariç
Available

İslamın İnanç Esasları
Tarihte olduğu gibi günümüzde de din insanlığın sahip olduğuortak değerlerin başında gelm...
€6,00 Vergi dahil
€5,61 Vergi hariç
* Kargo hariç
Available

Sünnet - Hz. Peygamber'in Evrensel Mesajı islamın yolu
Hz. Peygamber, son vahyi insanlığa ulaştırırken Allah'ınkelâmının inananların hayatına na...
€6,00 Vergi dahil
€5,61 Vergi hariç
* Kargo hariç
Available

Ebu Hanife
...
€7,00 Vergi dahil
€6,54 Vergi hariç
* Kargo hariç
Available

Sevda Sözleri
...
€12,00 Vergi dahil
€11,22 Vergi hariç
* Kargo hariç
Available

Büyük Saat-Bütün Şiirleri
...
€15,00 Vergi dahil
€14,02 Vergi hariç
* Kargo hariç
Available

Son Şiirler
...
€9,00 Vergi dahil
€8,41 Vergi hariç
* Kargo hariç
Available

İlk Şiirler - Şiirler 8
...
€11,00 Vergi dahil
€10,28 Vergi hariç
* Kargo hariç
Available

Sebep Ey, Risaleler, Gelecek Zaman Risalesi Şiirler
Yedi Güzel Adam, ortaya koydukları eserler ve tamamen yerlikaygılarla verdikleri mücadelelerle T...
€7,00 Vergi dahil
€6,54 Vergi hariç
* Kargo hariç
Available

Biz bu web sitesini daha iyi hale getirmek için bilgisayarınızda tanımlama bilgileri yerleştirmek istiyorum. Bu iyi mi? Evet Hayır Çerezler hakkında daha fazla »