Nizamiye Akademi Yayınları

İslam dininin ihsan boyutunu konu eden tasavvuf, her mümin için elzem olan imanı, ilmi, irfanı, kulluğu, edebi, güzel ahlakı, insan sevgisini, kâinatı Hak için okumayı ve mülkü Hak yolunda kullanmayı öğretmiştir, öğretmektedir.

Lesen Sie mehr

Tasavvufi İrfan ve Ahlaka Dair
€9,50 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Urfa’da Tasavvuf ve Tarikatlar adlı çalışma, tasavvufun Anadolu’ya yayıldığı yollardan biri olan Urfa’da yaşamış tasavvuf ve tarikatları konu ediniyor.

Lesen Sie mehr

Urfa'da Tasavvuf ve Tarikatlar
€7,50 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

İslâm kültürünün önemli isimlerinden, VIII. (XIV.) asırda yaşamış, Yemen, Mısır ve Hicaz bölgelerinde etkili olmuş, sûfîliğinin yanı sıra zâhirî ilimlere de vâkıf, Kadirî tarikatının önde gelen şahsiyetlerinden Afîfüddin Abdullah b. Esad el- Yâfiî’dir.

Lesen Sie mehr

Eserde her fıkhî mesele bir madde halinde düşünülmüş, baştan sona bütün meseleler maddeler halinde kaleme alınmıştır. Bu itibarla kitap, 578 maddeden oluşuyor.

Lesen Sie mehr

Fıkıh Usulü
€8,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Tüm insanlığa örnek olan ve yol gösteren Allah dostlarının hayatlarını, tasavvufî görüşlerini içeren kitapları yayın hayatına kazandıran Semerkand Yayınları’ndan yeni bir eser daha: İmam Süyûtî ve Tasavvuf.

Lesen Sie mehr

İmam Suyuti ve Tasavvuf
€10,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

u çalışmada gramer bilgisinin yanında esasında bir dil öğrenme sürecinin başat unsurlarından biri olan dönem metinleri ağırlıklı olarak işlenmiştir.

Lesen Sie mehr

bu çalışmada Kur’an-ı Kerim’in tebliğe nasıl baktığı ve Hz. Peygamber’in (s.a.v) konuyla alâkalı âyetler doğrultusunda toplumsal statüleri ve kişilik formları farklı olan şahıslar üzerinde ilgili âyetleri nasıl tatbik ettiği konusuna mercek tutuluyor.

Lesen Sie mehr

Hz. Peygamber'in Dini Anlatma Usulü
€5,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

bu çalışmada, İbn Battûta seyahatnamesinde tasavvuf kültürünün önemli unsurları olan tarikat, derviş, tekke, zaviye ve ziyaretgâhları ele alınıyor.

Lesen Sie mehr

Seyyahlar tarafından kaleme alınan seyahatnameler; şehir, bölge, ülke ve o yerlerde yaşayan değişik halk kitleleri hakkında gözlemlenen olayların, hadiselerin, gelişmelerin, manzaraların, sosyal hayatın, dinî inanışların ve mevcut kültür yapılarının tüm y

Lesen Sie mehr

İbn Cübeyr Seyahatnamesi
€10,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Tâbiîn döneminden itibaren belirginleşen ve daha çok ehl-i hadis ve ehl-i re’y diye anılan iki ilim muhiti arasındaki tartışmalar, hadislerin tedvini ve mezheplerin teşekkülü yanında fıkhu’l-hadis ilminin ortaya çıkmasında ciddi bir paya sahip olmuştur.

Lesen Sie mehr

Hicrî ikinci ve üçüncü asırlarda sûfîlerin Kur’an âyetlerini tasavvufî bakış açısıyla tefsir etmeye başlamasıyla işârî tefsir okulu doğmuş oldu. Prof. Dr. Abdulvahap Yıldız’ın kaleme aldığı; hicrî beşinci asrın sonları ile altıncı asrın başlarında İran’ın

Lesen Sie mehr

Meybüdinin Tefsirinde Tasavvuf
€7,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Tarih boyunca çocuk ve gençlerin eğitimi önemli bir yere sahip olmuştur. Gençler bir toplumun en değerli hazinesi ve geleceğidir. Hz. Peygamber (s.a.v) de nübüvvet vazifesinin başından hayatının sonuna kadar genç sahâbîlerin eğitimine ayrı bir önem vermiş

Lesen Sie mehr

Allah Resulünün Gençleri Eğitim Yöntemleri
€10,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Kanunlaştırma faaliyetleri hukuk tarihinin en eski devirlerinden beri görülmekle birlikte, XIX.yüzyılın başlarından itibaren Batı'dan başlayarak bütün dünyayı etkisi altına alan ve önceki devirlerindeki kanunlaştırma hareketlerinden farklı özellikler taşı

Lesen Sie mehr

Dil, en küçük gramer birlikleri olan seslerin birleşmelerinden oluşan biçimlerden meydana gelir. Seslerden oluşan bu birlikler, çok eski dönemlerden itibaren ikiye ayrılmıştır.

Lesen Sie mehr

Harezm Türkçesinde Görevli Kelimeler
€11,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Burhâneddin-i Belhî, küçük yaşta ailesi ile birlikte Afganistan’ın Belh şehrinden Anadolu topraklarına göç ederek Osmanlı’nın son yüzyılında yaşamış, özellikle şiir alanında çok yönlü eserler meydana getirmiş bir ediptir.

Lesen Sie mehr

Birinci kısımda sarfın kaideleri on beş başlık alında incelenirken ikinci bölümde ise nahvin kaideleri otuz başlık altında ele alınıyor.

Lesen Sie mehr

Arapça Dil Bilgisi
€8,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Fıkıh tarihiyle ilgili genel bilgiler verildikten sonra 405 fakihin kısaca hayatları ve eserlerinin tanıtılmış olduğu bu eser, muhtasar bir tabakât kitabı olarak da değerlendirilebilir.

Lesen Sie mehr

Prof. Dr. Abdullah Kahraman’ın hazırladığı bu çalışma, yakın dönem âlimlerinden Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük İslâm İlmihali, Büyük Tefsir Tarihi ve Hukûk-ı İslâmiyye adlı eserleri taranarak oluşturulmuştur.

Lesen Sie mehr

Hikmeti Teşri
€7,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Semerkand Online Whatsapp Destek Hattımız Hizmetinizde +49 174 5251515 Anasayfada yer alan Whatsapp iconuna tıklayarak bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Lesen Sie mehr

Tasavvufta Yüz Basamak | Menazilüs-Sairin
€6,50 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Semerkand Online Whatsapp Destek Hattımız Hizmetinizde +49 174 5251515 Anasayfada yer alan Whatsapp iconuna tıklayarak bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Lesen Sie mehr

İmam Muhammedin Usul Anlayışı
€8,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Doç. Dr. İbrahim Baz’ın kaleme aldığı bu çalışma iki ana bölümden oluşmakta

Lesen Sie mehr

Arapça’yı öğrenip geliştirmenin çeşitli yolları vardır. Bunlardan biri de bol bol Arapça hikâye okumaktır.

Lesen Sie mehr

Arapça Seçme Hikayeler 2 Cilt Takım
€25,50 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

bu çalışmada, İslâm dünyasında ilmiyle hüsnükabul görmüş, eserleri medreselerde okutulmuş ve özellikle fakih kimliğiyle ön plana çıkmış İbn Âbidin’in tasavvuf sahasında, ricâlü’l-gaybe dair yazmış olduğu risale üzerinden ricâlü’lgayb ele alınmakta.

Lesen Sie mehr

Wir benutzen Cookies nur für interne Zwecke um den Webshop zu verbessern. Ist das in Ordnung? Ja Nein Für weitere Informationen beachten Sie bitte unsere Datenschutzerklärung. »